Boètegewoeëne Boètezitting

Boètegewoeëne Boètezitting

Geej ziet allemaol oetgenuuëdigd um same mit ós ’t begin van de vastelaovend in te luuje. Tradisiegetrouw, al sinds 1992, trappe weej in Venlo de vastelaovend aaf mit ein geweldige happening in de Zoépkoel. Waas de Boétezitting in die beginjaore nog ein röstig...